Náš škvp

Naším zámerom je vytvoriť spokojné, bezpečné a radostné prostredie, v ktorom sa dieťa cíti akceptované, je rešpektované so všetkými svojimi nápadmi, prejavmi a zvláštnosťami.


V MŠ pracujeme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu – Svet okolo nás, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu. K napĺňaniu úloh prispieva vlastný školský projekt – Malí bádatelia, v ktorom poznávame život na zemi, oboznamujeme sa s rôznymi prírodnými javmi . Deti si takto vytvárajú vzťah k prírode.

Profil absolventa predprimárneho vzdelávania
Umožní položiť základy vnímania a poznávania prírodných a spoločenských vied, zabezpečí rozvoj fyzickej a pohybovej stránky, povedomie zdravia a rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom kultúry a umenia, pričom bázou je realita dieťaťa.