Oznam - poplatky MŠ 2021 (2)

Podľa VZN č.13/2020 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Topoľčany, v súlade  s ustanovením § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.,zriaďovateľ Mesto Topoľčany, určuje od 01.01.2021 výšku mesačného prísp. na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

 

                                               za jedno dieťa jednotnú sumu  20,00 €

 

                    mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

 

                                                                    neuhrádza:

 

 1. a) dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 2. b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží riaditeľke príslušnej materskej školy, doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. c) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a ktoré je zároveň umiestnené v školskom zariadení, resp. v zariadení rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutia súdu

 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej školy:

 

-deti navštevujúce posledný ročník materskej školy

 

 - deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu a žijú v   

   domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

              (desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)

 *(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)    spolu - 0,34 €/deň

 

- deti vo veku od dvoch do piatich rokov, ktoré navštevujú materskú školu a žijú v 

  domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

            (desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)

*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)      spolu - 0,34 €/deň

 

- ostatné deti materských škôl

              (desiata = 0,38 €, obed = 0,90 € a olovrant = 0,26 €)

*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 0,00 €/deň)     spolu - 1,54 €/deň

 

 

Určenie výšky mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti materskej školy

                                                   za dieťa materskej školy       2,00 €

 

 

 

 

 

  Mesačné príspevky sa uhrádzajú zálohovo do 10.dňa v mesiaci /v januári platba aj na február/ !!!

Fotogaléria

Zameranie školy

Učebné osnovy

Kontakty

 • Materská škola
 • Ľ. Fullu 2705/8
  955 03 Topoľčany

Kontakty

 • info@mslfullutopolcany.sk
 • 038 / 522 68 61
 • 0911 073 729
 • www.mslfullutopolcany.sk

Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu