Skip to main content

Žiadosť o prijatie do MŠ

Pokyny k zápisu do materskej školy

Zápis do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v pracovných dňoch

 od 2.5.2022  do  13.5.2022 (hlavný zápis)

16.5.2022  do  31.5.2022 (náhradný termín zápisu)

za dodržiavania prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení.

 
Žiadosť môže zákonný zástupca podať:

1.naskenovanú e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  ,
2.osobne, zákonný zástupca odovzdá v MŠ 

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. ostávajú nezmenené.

Čo potrebujete na zápis:

•Žiadosť – tlačivo nájdete  na web. stránke MŠ, vyzdvihnúť si ho môžete priamo v MŠ  
•K žiadosti sa prikladá potvrdenie od pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní.

Čo by malo dieťa zvládnuť pred nástupom:

•zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby,
•vychádzať s inými deťmi, vedieť sa deliť s ostatnými,
•musí mať základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie a hygienické návyky ( bez plienky ! ),
•mať kladnú predstavu o tom, čo ho čaká v novom prostredí,  
•vedieť komunikovať.

Aké sú poplatky za MŠ:

•poplatok za MŠ ( školné ) je 20,- € na mesiac
•režijné náklady ŠJ  – 2,- €, stravná jednotka na jeden deň- 1,54-€
•príspevok ZRPŠ – výšku každoročne stanovujú rodičia

Rozhodnutia o prijatí – neprijatí:

informácie o vydávaní rozhodnutí nájdete na web stránke školy


 Prijímanie detí do materskej školy

upravuje § 59 zákona 209/2019 – na predprimárne vzdelávanie.

V materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch rokov jeho veku.

Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa:

•ktoré dovŕšilo piaty rok veku na povinné predprimárne vzdelávanie,
•obec (mesto Topoľčany) určí spádové MŠ podľa jednotlivých ulíc, pre novoprijaté 5 ročné deti, ktoré sa zapisujú prvýkrát do MŠ,
pre 3 ročné deti spádová MŠ neplatí, dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením 5 veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v našej materskej škole,
• riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní,
•ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
•dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné kapacitné, personálne, materiálne a iné podmienky,
• v rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka materskej školy určiť adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace, alebo ak ide o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.