Skip to main content

Správa o činnosti 2020/2021

                 

                     Materská škola Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany

 

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

 za školský rok 2020/2021

 

 

Predkladá:

riaditeľ MŠ: Mgr. Slavomíra Šeligová

                   

Prerokované v pedagogickej rade dňa: 13.10.2021

 

Prerokované v rade školy dňa:  14.10.2021

predseda Rady školy: Miroslava Hostinská

 

Stanovisko zriaďovateľa:

s c h v a ľ u j e / n e s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 

 

        ................................

za zriaďovateľa

 

1)  Správa je vypracovaná v zmysle:

 1. 1. Vyhlášky MŠVaV SR č. 435/2021 Z. z. zo dňa 18. decembra 2020

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach   škôl  a školských zariadení

 1. Vzmysle § 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2013 Z. z.

 

 1. a) údaje o škole alebo školskom zariadení
 2. Názov školy: Materská škola
 3. Adresa školy: Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany
 4. Telefónne číslo školy: 0385226861
 5. Internetová adresa školy: www.mslfullutopolcany.sk
 6. Elektronická adresa školy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 7. Mená vedúcich zamestnancov školy: Mgr.Slavomíra Šeligová - riaditeľka MŠ

                                                                  Helena Belohorcová – vedúca ZŠS

 1. Údaje o členoch Rade školy:

P.č.

Meno

Funkcia

Delegovanie

1.

Mgr. Július Krajčík

člen

Zástupca zriaďovateľa

2.

Ing. Jozef Kotleba

člen

Zástupca zriaďovateľa

3.

Mgr. Lukáš Grežďo

člen

Zástupca zriaďovateľa

4.

Simona Mozolová

zástupca

Zástupca pedag.zamestnancov

5.

Miroslava Hostinská

predseda

Zástupca pedag.zamestnancov

6.

Helena Belohorcová

člen

Zástupca nepedag.zamestnancov

7.

Ing.Martina Patáková

člen

Zástupca rodičov

8.

Michaela Stopová

člen

Zástupca rodičov

9.

Zuzana Andelová

člen

Zástupca rodičov

Rada školy pri MŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 11.03.2020 . Funkčné obdobie sa začalo dňom 8.03.2020 na obdobie 4 rokov. V školskom roku zvyčajne zasadá 2-krát, prerokúva  revidovanie školského vzdelávacieho programu, školský poriadok školy. Vyjadruje  sa k počtu prijatých detí, plánovaným aktivitám školy, interným projektom, využitiu finančných prostriedkov na doplnenie exteriéru školy a interiéru o učebné pomôcky a k zabezpečeniu krúžkovej činnosti.  V tomto školskom roku v rámci riešenia pandemickej situácie covid – 19 RŠ zasadala 1x. RŠ sa stretla na výberovom konaní 16.8.2021 na ktorom volila riaditeľku MŠ na budúcich 5 rokov. Bola zvolená Mgr.Slavomíra Šeligová.

 

 1. b) údaje o zriaďovateľovi
 2. Názov zriaďovateľa: Mesto Topoľčany

2.Sídlo zriaďovateľa: Nám.M.R.Štefánika 1,95501 Topoľčany

3.Telefónne číslo zriaďovateľa:

4.Adresa elektronickej pošty:

 

 1. c) informácia o činnosti RŠ a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené

Rada školy pri MŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 11.03.2020 . Funkčné obdobie sa začalo dňom 8.03.2020 na obdobie 4 rokov. V školskom roku zvyčajne zasadá 2-krát, prerokúva  revidovanie školského vzdelávacieho programu, školský poriadok školy. Vyjadruje  sa k počtu prijatých detí, plánovaným aktivitám školy, interným projektom, využitiu finančných prostriedkov na doplnenie exteriéru školy a interiéru o učebné pomôcky a k zabezpečeniu krúžkovej činnosti.  V tomto školskom roku v rámci riešenia pandemickej situácie covid – 19 RŠ zasadala 1x. RŠ sa stretla na výberovom konaní 16.8.2021 na ktorom volila riaditeľku MŠ na budúcich 5 rokov. Bola zvolená Mgr.Slavomíra Šeligová.

 

Pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, zasadala 3-krát v zmysle plánu činnosti. Schválila Školský poriadok školy, Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti.Prerokovala Pracovný poriadok, plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.Vyjadrila sa k počtu prijatých detí, k rozpočtu a plánovaným aktivitám školy, projektom, využívaniu finančných prostriedkov materskej školy.

Metodické združenie pracovalo podľa plánu činnosti pod vedením vedúcej metodického združenia Aleny Jankovičovej . Na zasadnutiach (3-krát v školskom roku a podľa potreby) sa zúčastňovali všetky učiteľky, prizývaná bola aj riaditeľka školy. Svoju činnosť orientovali na prehlbovanie svojho profesijného a osobnostného rastu. Hodnotili prípadné nedostatky a prijímali opatrenia na ich odstránenie.

 

 

 1. d) počet detí: k septembru 2020 : 95 k júnu 2021:  93

 

 1. e) počet pedagogických zamestnancov: 8

    počet nepedagogických zamestnancov: 6

 

 1. f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

 

V materskej škole pôsobilo 8  pedagogických zamestnancov, z toho 8 spĺňalo kvalifikačné predpoklady a 0 nespĺňalo kvalifikačné predpoklady. Kvalifikáciu si dopĺňal 1 pedagogický zamestnanec. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa absolvovalo 0 pedagogických zamestnancov, druhého stupňa 0  pedagogických zamestnancov a tretieho stupňa 0 pedagogických zamestnancov. V materskej škole pôsobilo 6  nepedagogických zamestnancov. Požadovanú kvalifikáciu na pracovnú pozíciu spĺňalo 6  zamestnancov a  požadovanú kvalifikáciu nespĺňalo 0  zamestnancov.

 

 1. g) informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prezentácia školy v školskom roku v printových médiách na regionálnej úrovni: články  o aktivitách MŠ v reg.tlači Radničné zvesti, iné aktivity z dôvodu pandemických opatrení na verejnosti neboli uskutočňované.

 

h)informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené,

Interné projekty školy: Malí bádatelia

                                        Športový projekt

Celoštátne projekty: Projekt zákazu všetkých foriem diskriminácie a segregácie.

                                     Projekt šikanovania detí

                                     Projekt Odstráň obezitu

                                     Školské mlieko

                                   

Realizácia preventívno-výchovných programov v rámci národných programov:

Národný program prevencie obezity: doržiavanie noriem zdravej výživy,ochutnávka pre 

                                                                 rodičov,športové aktivity,vychádzky

Plán výchovy k ľudským právam: prezentácie na IT  multikultúra

Národný program duševného zdravia:spolupráca s detským psychlógom,vytváranie 

                                                                 priaznivej klímy v kolektíve,pohovory s rodičmi-

                                                                 konzultačné hodiny

 

 

 

i)informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

v šk.roku 2020/2021 sa neuskutočnila inšpekčná činnosť so ŠŠI

 

 1. j) informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Školský dvor má štyri zrekonštruované pieskoviská, kovovo-plastové preliezačky boli odstránené ,lavičky, preliezačky.

Triedy sú vybavené  novým nábytkom, novými ležadlami, protialergickými prikrývkami, posteľným prádlom, šatňovým nábytkom, UP / štyri  interaktívne tabule/,internetové spojenie v každej triede, PC , fotoaparáty , hračky a UP zodpovedajúce novým trendom pri plnení edukácie v predprimárnom období.

 

k)informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky.

Silné stránky :

vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov,100% kvalifikovanosť

koncepcia školy je reálna a plní sa

partnerský vzťah : dieťa-rodič-škola, zriaďovateľ, iné inštitúcie

dobrý imidž materskej školy

materská škola otvorená, humanistická

záujem učiteliek o inovácie a zavádzanie moderných technológii do výchovno- vzdelávacej činnosti

dosahované veľmi dobré výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania 

pre deti s OPŠD, realizované stimulačné plány individuálneho rozvoja.

pravidelná údržba budov, areálu 

vzťahy na pracovisku  a klíma  školy je dobrá ,stabilita zamestnancov

vypracovaná www.stránka   k prezentácii na internete  

krúžková činnosť : športový krúžok, výtvarný krúžok

spolupráca s SCPPP J.Kráľa,TO-logopedická depistáž,CPPP- depistáž šk.zrelosti

Slabé stránky:

slabá dochádzka niektorých detí, evidentný nárast detí s chybami reči-pretrváva

 

(2) Ak ide o materskú školu:

a)počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0

b)počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva:34

 

(5) informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

 

Zo štátneho rozpočtu od zriadovateľa bolo v roku 2020 materskej škole poskytnutých celkovo 221 220,47 € spolu s vrátenými príjmami  (198 491,70 € len dotácie), v ktorej boli zahrnuté náklady na mzdy, odvody tovary a služby, ostatné transfery, poplatky za stravné v školskej jedálni. Dotácia pre deti 5- a 6-ročné bola poskytnutá vo výške 5 862 € , použitá na nákup učebných pomôcok, dotácia z ÚPSVaR  vo výške 4 359,60 € bola použitá na príspevok na stravovanie  v školskej jedálni.   

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť :

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť vo výške  5 986 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Topoľčanoch,dňa: 11.10.2021                                 Vypracovala: Mgr. Slavomíra Šeligová