Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Materská škola, Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03

 

 

 

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

 

 

 

Predkladá:

riaditeľ MŠ  : Mgr. Slavomíra  Šeligová : ..........................................................

 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa:  30.08.2019

 

Prerokované v rade školy dňa:   19.09.2019

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

s c h v a ľ u j e / n e s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 

          ................................

za zriaďovateľa

 

 

 

 

1)

 1. a) základné identifikačné údaje o škole:
 2. Názov školy : MŠ, Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03
 3. Adresa školy: Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03
 4. Telefónne a faxové čísla školy: 038/5226861
 5. Internetová a elektronická adresa školy: www.mslfullutopolcany.sk

                                                                          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 1. Údaje o zriaďovateľovi školy: Mesto Topoľčany

                                                         Nám.M.R.Štefánika 1/1, Topoľčany 955 01

 1. Mená vedúcich zamestnancov školy : Mgr. Slavomíra Šeligová – riaditeľka MŠ

                                                                    Helena Belohorcová- vedúca ŠJ ako súčasti MŠ

 1. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:

P.č.

Meno

Funkcia

Delegovanie

1.

Mgr. Július Krajčík

člen

Zástupca zriaďovateľa

2.

Ing. Jozef Kotleba

člen

Zástupca zriaďovateľa

3.

Mgr. Lukáš Grežďo

člen

Zástupca zriaďovateľa

4.

Simona Mozolová

zástupca

Zástupca pedag.zamestnancov

5.

Miroslava Hostinská

predseda

Zástupca pedag.zamestnancov

6.

Helena Belohorcová

člen

Zástupca nepedag.zamestnancov

7.

Ing.J.Kovačičová

člen

Zástupca rodičov

8.

Michaela Stopová

člen

Zástupca rodičov

9.

Mgr.Rastislav Kňaze

člen

Zástupca rodičov

Rada školy pri MŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 08.03.2016 . Počas roka boli na základe pokynov MsÚ doplnení členovia – zástupcovia za zriaďovateľa.Funkčné obdobie sa začalo dňom 8.03.2016 na obdobie 4 rokov. V školskom roku zasadala 2-krát, prerokovala revidovanie školského vzdelávacieho programu, školský poriadok školy. Vyjadrila sa k počtu prijatých detí, plánovaným aktivitám školy, interným projektom, využitiu finančných prostriedkov na doplnenie exteriéru školy a interiéru o učebné pomôcky a k zabezpečeniu krúžkovej činnosti. 

 

Pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, zasadala 4-krát v zmysle plánu činnosti. Prerokovala revidovanie školského vzdelávacieho programu, školský poriadok školy, plán práce školy, pracovný poriadok, plán vnútornej kontroly školy, plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.  Uložila členom pedagogickej rady úlohy vyplývajúce z prerokovaných dokumentov v záujme zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

Metodické združenie pracovalo podľa plánu činnosti pod vedením vedúcej metodického združenia Aleny Jankovičovej. Na zasadnutiach (4-krát v školskom roku) sa zúčastňovali všetky učiteľky, prizývaná bola aj riaditeľka školy. Svoju činnosť orientovali na prehlbovanie svojho profesijného a kariérneho rastu. Prerokovali a posudzovali prijaté opatrenia na skvalitnenie výchovy a vzdelávania. Vzájomne si odovzdávali poznatky a skúsenosti z absolvovania kontinuálneho vzdelávania a z naštudovanej odbornej literatúry.

 

 1. b) údaje o počte žiakov školy

Štatistické údaje

Počet tried v MŠ

4

Počet detí s OPŠD v šk. roku 2018/2019

3

Rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach(3)

3

Počet pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky spolu

8

Z nich kvalifikované

8

Nekvalifikované

0

Počet študujúcich

1

Počet nepedagogických zamestnancov

3

Počet zamestnancov ŠJ(vrátane ved. ŠJ)

3

Počet zapísaných detí

95

 

Materskú školu  v školskom roku 2018/2019 nenavštevovali deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

 1. c) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:

V školskom roku bolo do Základných škôl mesta Topoľčany bolo zapísaných 26 detí.

 1. d) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

Pri plnení cieľa predprimárneho vzdelávania a získania profilu absolventa predprimárneho vzdelávania škola dosiahla výrazné pozitíva

 1. v oblasti perceptuálno-motorického rozvoja:
 • pozitívny postoj k pohybu a športovým aktivitám,
 • vypestovaný návyk pravidelnej realizácie plánovaného zdravotného cvičenia,
 • zvládnutie elementárnych operácií na počítači,
 • poznanie základnej telovýchovnej terminológie,
 • správne používanie príboru,
 • dodržiavanie pravidiel pohybových a hudobno-pohybových hier;
 1. v oblasti kognitívneho rozvoja:
 • spontánny záujem o nadobúdanie, získavanie poznatkov,
 • samostatné predstavenie sa menom a priezviskom,
 • rozlišovanie a pomenovanie členov rodiny,
 • rozlišovanie ročných období na základe typických znakov,
 • rozlišovanie dopravných prostriedkov podľa miesta pohybu,
 • samostatné interpretovanie vlastných myšlienok a informácií získaných z rôznych zdrojov,
 • spontánne a samostatné zapájanie sa do rozhovoru;
 1. v oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja:
 • spontánne zapájanie sa do hier,
 • samostatné vyjadrenie pocitov,
 • osvojené elementárne ochranárske postoje k prírodnému prostrediu,
 • rozlišovanie pozitívnych a negatívnych prejavov správania sa,
 • záujem o spoluprácu v hrách a činnostiach

 

Oblasti vyžadujúce si zlepšenie:

 1. v oblasti psychomotorického rozvoja:
 • došľapovanie na chodidlá v realizácii základných lokomočných pohybov – chôdza, beh, skok,
 • používanie primeraného tlaku kresliaceho materiálu,
 • používanie techniky maľovania a strihania;
 1. v oblasti kognitívneho rozvoja:
 • zdôvodňovanie svojich názorov, vyslovovania jednoduchých úsudkov,
 • orientácia sa v časových vzťahov spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov;
 1. v oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja:
 • hodnotenie vlastného konania a správania, ako aj správania a konania ostatných detí.

 

 1. e) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatnených učebných plánov:

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa realizovali podľa školského vzdelávacieho programu „Zelenáčik“ vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Zameranie školského vzdelávacieho programu bolo

orientované na environmentálnu oblasť.

 

 1. f) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

V materskej škole pôsobilo 8  pedagogických zamestnancov, z toho 8 spĺňalo kvalifikačné predpoklady. Vysokoškolské vzdelanie  prvého stupňa si dopĺňal 1 pedagogický zamestnanec – bakalárske štúdium, adaptačné vzdelávanie sa uskutočňovalo u 1 pedagogického zamestnanca. V materskej škole pôsobilo 6 nepedagogických zamestnancov. Požadovanú kvalifikáciu na pracovnú pozíciu spĺňalo 6 zamestnancov.

 

 1. g) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:

Vzájomné hospitácie so zameraním na uplatňovanie IKT v edukácii  absolvovalo 8 pedagogických zamestnancov. Poznatky z naštudovanej odbornej literatúry  - Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii, Matematika v predprimárnej edukácii, Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní, Predškolská diagnostika , Environmentálna výchova v MŠ a ich praktické využitie si pedagogickí zamestnanci odovzdávali na zasadnutiach metodického združenia.

 

 1. h) údaje o aktivitách a prezentácii školy :

V školskom roku materská škola organizovala aktivity:

                                         

Mesiac

Názov akcie

 

September

-        Branné vychádzky

-        Divadelné predstavenie – Zvieratkovo

-        Školské kolo – Viacboj všestrannosti

Október

-        Branné vychádzky

-        Žochárik – projekt o šetrení s vodou

-        Divadelné predstavenie v Spoločenskom dome - Dinosaurus

-        Projekt – Korčuľovanie  - hokejový klub

-        Divadelné predstavenie –O pyšnej Dorotke

November

-        Divadlo – Keď budem veľký

-        Zimné fotenie

-        Zimné dielničky na triedach

-        Branné vychádzky

December

-        Mikulášske predstavenie pre deti – Teátrum

-        Pečenie medovníkov

-        Ukážka pečenia vianočných oblátok

Január

-        Branné vychádzky

-        Hudobno – divadelné predstavenie pre deti – Viktor

                                 

Január

-        Divadelné predstavenie pre deti – divadlo „Viktor“

-        Branné vychádzky

 

Február

-        Branné vychádzky

-        Karneval s návštevou kúzelníka – program pre deti MŠ

-        Depistáž predškolákov – v rámci spolupráce s CVVPaP

Marec

-        Celoškolská akcie s rodičmi – „Číta celá rodina“

-        Návšteva Tríbečskej knižnice

-        Beseda S odborníkom – Ochrana pred chorobou“

-        Tríbečská knižnica – „Mám básničku na jazýčku“

-        Návšteva  1.ročníka ZŠ sv.Don Bosca

Apríl

-        Divadelné predstavenie – „Zvieratkovo“

-        Akcia mesta Topoľčany – „Upracme si Topoľčany“

-        Branné vychádzky

-        Deň Zeme – akcia mesta Topočany

-        Predplavecká príprava detí - predškoláci

Máj

-        Letné majstrovstvá Okresu TO  vo Viacboji všestrannosti

-        Vystúpenie pre mamičky – akcia mesta Topoľčany

-        Besiedky ku Dňu matiek spojené so stretnutím s rodičmi

-        Vystúpenie v Klube seniorov- Deň matiek

-        Celoškolská akcia MŠ – environmentálny projekt – „Náučným chodníkom“

-        Branné vychádzky

-        MDD – akcie MŠ – Predstavenie Pesničkál – rozlúčka

-                                          Cvičme v rytme

-                                          Tajomstvo hrnčiarskeho kruhu

-                                          Predstavenie – Simsalala

-                                          Rozprávkový poklad

 

Jún

-        Rozlúčka s predškolákmi – rozdávanie darčekov

 

 

 

 

 

 

 

 1. i) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:

Interné projekty – názov, zameranie:

Malí bádatelia – zameranie spočíva v plnení úloh týkajúcich sa environmentálnej oblasti

Športový projekt – budovanie vzťahu k pohybu a pohybovým aktivitám

Obidva projekty sa realizujú počas celého školského roka.

Celoštátne projekty –

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Realizácia preventívno-výchovných programov v rámci národných programov:

Národný program prevencie obezity –

Realizácia – týždeň zdravej výživy v MŠ

Plán výchovy k ľudským právam

Realizácia – uplatňovanie základných pravidiel detského spoločenstva

Národný program duševného zdravia –

Realizácia – pomocou organizovaných aktivít v rámci plánov projektu

 

 1. j) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

v školskom roku 2018/2019 bola v MŠ Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03 vykonaná komplexná inšpekcia – od 02.05.2019 do 07.05.2019.

Zistenia a ich hodnotenie

Kontrolované oblasti:

stav a úroveň výchovy a vzdelávania – na veľmi dobrej úrovni

riadenie školy – na veľmi dobrej úrovni

podmienky výchovy a vzdelávania – na veľmi dobrej úrovni

Obsah hodnotenia – veľmi dobrá úroveň :

výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň.

 

 1. k) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

Stav a využitie vnútorných priestorov –

Stav vnútorných priestorov možno z laického hľadiska hodnotiť ako vyhovujúci. V auguste 2019 bola vykonaná rekonštrukcia terasy v pavilóne A, bol čiastočne rekonštruovaný školský dvor – výmena piesku, postupné odstraňovanie starých nevyhovujúcich hracích komponentov, doplnenie novými prvkami, rekonštrukcia výdajňových jedálenských okien.

Vonkajšia časť budovy potrebuje zateplenie, obnovu fasády, strechy.

 

 Využitie interiéru a exteriéru vo vzťahu k realizácii školského vzdelávacieho programu –

umiestnenie MŠ, vybavenie interiéru umožňuje realizáciu školského výchovno– vzdelávacieho programu.  Blízka prítomnosť rieky Nitra a prírody okolo nej je využívaná na plnenie cieľov švp.

Vybavenie a využitie odbornou literatúrou

Vybavenie školskej knižnice bolo doplnené odbornou literatúrou . Materská škola si doplnila didaktický materiál a pomôcky – v oblasti grafomotoriky, IKT techniky, nábytkového vybavenia.

Predpokladané zmeny dosiahnuté realizáciou koncepcie 2016-2020:

 • Poskytovanie kvalitnej výchovy a vzdelávania/ úloha pretrváva
 • Vytváranie optimálnych pracovných podmienok pre zamestnancov/ úloha pretrváva
 • Rozvíjanie spolupráce s inými organizáciami/ úloha pretrváva
 • Poskytovanie mimoškolských aktivít/ úloha pretrváva
 • Získavanie finančných prostriedkov od zriaďovateľa, iných subjektov/ úloha pretrváva
 • Zabezpečovanie aktívnych a iniciatívnych zamestnancov, ktorí sa vzdelávajú, spolupracujú s rodičmi/ úloha pretrváva
 • Spolupráca rodičov so školou/ úloha ptretrváva
 • Spolupráca z inými subjektami výchovy – najmä sociálna akadémia v Topoľčanoch/ úloha pretrváva

Príprava a vzdelávanie učiteľov

 • Vytváranie podmienok na prípravu a vzdelávanie pedagógov – spolupráca s MPC/splnené, úloha naďalej pretrváva
 • Dostatočné materiálno-technické zabezpečenie na vzdelávanie /čiastočne splnené, úloha pretrváva
 • Zapojenie všetkých pedagógov do vzdelávania ponúkaného MPC/čiastočne splnené, úloha pretrváva
 • Vytváranie vhodnej pracovnej klímy/splnené, úloha pretrváva

 

Materiálno – technická oblasť –

Modernizácia výchovno – vzdelávacieho procesu:

 • Rekonštrukcia školského dvora     /čiastočne splnené, úloha pretrváva
 • Vybavenie potrebnou technikou       /splnené, úloha pretrváva
 • Zakúpenie interaktívnej tabule                          /splnené
 • Zakúpenie počítačov do školskej učebne   /splnené, úloha pretrváva
 • Zakúpenie moderného didaktického materiálu /splnené, úloha pretrváva

Modernizácia budov školy :

 • Revitalizácia zelene v areáli školy          /čiastočne splnené, úloha pretrváva
 • Vymaľovanie interiéru školy /čiastočne splnené, úloha pretrváva
 • Oprava strechy /splnené
 • Výmena oplotenia, náter                       /splnené
 • Výmena nábytku v šatniach, triedach      /splnené

Ekonomická oblasť:

Finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno – vzdelávacej a materiálno – technickej   oblasti získavať :                                                              

 • Úsporami a úsporným hospodárením z rozpočtových zdrojov /splnené, úloha pretrváva
 • Z mimorozpočtových zdrojov( vypracovávanie projektov, príspevky rodičov)/splnené, úloha pretrváva

 

 1. l) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:
 2. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

Zo štátneho rozpočtu od zriaďovateľa bolo materskej škole poskytnutých celkovo 248 943,93 spolu s vrátenými príjmami € (203 088 € len dotácie), v ktorej boli zahrnuté náklady  na mzdy, odvody tovary a služby, ostatné transfery. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 18  – hmotná núdza.

Dotácia pre deti 5- až 6-ročné bola vo výške 5 238,- - použitá na  nákup učebných pomôcok, dotácia z UPSVaR  vo výške 26,56 €.

 

 1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť:

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť  vo výške  9 645,-€.

 

 1. Oblasť podmienok výchovy a vzdelávania:

Silné stránky : vytvorenie vlastného Škvp a jeho realizácia v praxi

                          proces plánovania, aplikácia štandardov, klasifikácia a hodnotenie

                          flexibilita pedagógov

                          uplatňovanie inovačných prvkov

                          zapojenie do edukačných projektov

                          implementácia špecifických aktivít

 

Slabé stránky :problémy pri orientácii v odbornej terminológii

                          rezervy pri formulácii vhodných cieľov

                          voľný priestor pri voľbe metód

                          aplikácia, úspešnosť a priebeh naplánovaných výchovno-vzdelávacích aktivít

                          sú skomplikované veľkým počtom detí v triedach                         

                               

Príležitosti :     pokračovať v odbornom vzdelávaní pedagógov

                          jasnejšie formulovanie cieľov

                          vytvoriť prehľad nápadov na edukačné aktivity

                          intenzívnejšie sledovať tlač, odbornú literatúru

                          zúčastňovať sa rôznych odborných seminárov pre doplnenie odbornosti

 

Riziká :            možnosť opomenutia niektorých dôležitých oblastí rozvoja dieťaťa

                         hrozba formalizácie cieľov

                         nespĺňanie, odkladanie rôznych pracovných úloh aj v dôsledku pracovnej

                         vyťaženosti

                         veľký počet detí v triede znižuje kvalitu interakcie – učiteľ dieťa

                         ohrozenie aktivít MŠ z dôvodu absencie člena personálu 

 

 1. Kvalita riadenia

Silné stránky : imidž školy – web stránka, snaha o skvalitňovanie práce MŠ

                          model riadenia a organizácia školy

                          transparentnosť a efektívnosť hospodárenia

                          kvalifikovanosť a profesijný rast zamestnancov

                          spolupatričnosť, pomoc a podpora

                          starostlivosť o zamestnancov

                          klíma školy, atmosféra, vzťahy

 

Slabé stránky : častejšie si pripomínať stratégiu, víziu školy

                           neustále pracovať na imidži školy

                           prepracovanie IMZ do konkrétnejších obsahov

                          

Príležitosti :      stále zdokonaľovať osobnostné, sociálne, odborné kompetencie učiteliek

                           zviditeľňovať sa uverejňovaním správ

                           aktívnejšie spolupracovať s Rodičovskou radou- poskytovať námety

                           podnety

                           dopĺňať si odborné vzdelanie

                           navzájom sa obohacovať – IMZ, školenia

                           naďalej pokračovať v utužovaní dobrých vzťahov v rámci celého kolektívu

 

Riziká :             nadmerné množstvo práce

                          zanedbávanie samoštúdia v dôsledku pracovnej vyťaženosti

                          náročnosť štúdia popri práci

                         

2)

 1. a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole:

Zabezpečenie pitného režimu detí – realizácia spočívala v ponuke čistej vody na triedach

Zabezpečenie vyváženosti spontánneho a intencionálneho učenia sa detí – sa uskutočňovali vzájomným prepájaním oboch oblastí v rámci realizácie edukačných aktivít, školských projektov v exteriéroch, interiéroch MŠ, blízkom okolí.

Zabezpečenie odpočinku, relaxácie pre deti v priebehu dňa – v rámci pobytu mali deti možnosť ranného dospávania, relaxu v rámci poobedného odpočinku, relaxačných činností.

Stanovenie a dodržiavanie činností zabezpečujúcich životosprávu detí-

Pevne stanovený čas

Od 8.40 hod  do 9.00 hod

 

·       Činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – desiata /

Edukačná aktivita

 

·        

Pevne stanovený čas

Obed

Od 11.30 hod  do  12.00 hod

·       Činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, stravovanie – obed – stolovanie /

 

Rámcovo stanovený čas

Od 12.00 hod  do 14.15 hod

·       Činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena/

·       Odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia,

·       Hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita

 

 

 1. b) voľno časové aktivity školy:

  Výtvarný krúžoknavštevovalo ho 13 detí. Deti boli oboznámené a pracovali s rôznymi výtvarnými technikami-kreslili, maĺovali, experimentovali na rôznych formátoch, boli podporované v autentickom vyjadrovaní fantazijných predstáv. Deti reprezentovali MŚ na výtvarných súťažiach:

 • ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže „Vianočná pohľadnica“ (2 ocenenia)
 • Okresný úrad Topoľčany – Ochranárik – (1 ocenenie)
 • ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže : „Vesmír očami detí“ (1 ocenenie)
 • ročník medzinárodnej súťaže : „Žitnoostrovské pastelky 2019
 • ročník výtvarnej súťaže – „Krásy našej záhrady“
 • Tríbečské múzeum – „Príroda očami detí“ (1 ocenenie)
 • Výtvarná súťaž „Čaro ruží v arboréte Mlyňaňy“
 • Ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže „Zelený svet“

 

Športový krúžok v tomto školskom roku v ňom pracovalo 8 detí. Krúžok bol určený deťom 4-5, 5-6 ročným. Primerane , nenásilne a profesionálne prostredníctvom hry uplatňovali pohyb ako základný prejav zdravého vývoja. Cvičenia boli zamerané na rozvoj rytmickej schopnosti, reakčnej, rovnováhovej, kinensteticko- diferenciačnej a na rozvoj priestorovej orientácie. Zúčastnili sa „Majstrovstiev okresu Topoľčany vo Viacbojoch všestrannosti, kde deti získali ocenenia v jednotlivých disciplínach a ako družstvo MŠ získala víťazný pohár.

Oboznamovanie sa s cudzím jazykom – spolupráca s Liam school

krúžok pracoval v počte 25 detí pod odborným vedením lektorky. Deti pracovali v dvoch skupinách ako začiatočníci a pokročilí.

PC krúžok- krúžok navštevovalo 9 detí. Oboznamovali sa so základmi práce s počítačom, ktoré je jedným z cieľov zamerania našej MŠ. Rozvíjali si zvládnutie jemnej motoriky pri pohybe s myšou, orientáciu v priestore, zvládanie pokynov – ich porozumenie , splnenie, zmysel pre postupnosť, začiatky počítačovej grafiky, uplatňovali zložitejšie operácie, stvárňovali svoje predstavy na PC.

 

 1. c) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom, rodičom:

Spoločné aktivity s rodičmi v školskom roku -

uskutočňovanie aktivít sa realizovalo v súčinnosti s Plánom práce školy

Zabezpečenie konzultačno-poradenských služieb pre rodičov

Konzultačné hodiny pre rodičov:

riaditeľ materskej školy – 10.00 hod – 11.00 hod, 9.00 hod – 10.00 hod.

Zabezpečenie pedagogickej osvety pre rodičov –

Realizuje sa formou centrálnej nástenky MŠ, spoločných stretnutí s rodičmi, organizovaním spoločných konzultácií za účasti triedneho učiteľa, organizovaním stretnutí s odborníkmi

 • Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie

Zabezpečenie zdravotnej osvety pre rodičov –

 • Realizuje sa zabezpečovaním stretnutí s odborníkmi- besedy, poradenská činnosť – v rámci spolupráce s detským stomatológom, pediatrom podľa potreby

Zabezpečenie služieb špeciálneho pedagóga –

 • Podľa potreby a dopytu zo strany rodičov sa realizuje v rámci spolupráce so Súkromným integračným centrom.

 

 1. d) vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú:

Zameranie a úroveň spolupráce s rodičmi-

V rámci spolupráce s rodičmi MŠ organizuje aktivity súvisiace s plnením úloh Škvp, podľa možností a dopytu využíva pomoc rodičov pri zabezpečovaní dozoru pri akciách, zvyšovaním úrovne materiálno- technického zabezpečovania

Zameranie a úroveň spolupráce s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie –

MŠ spolupracuje hlavne pri príprave detí pripravujúcich sa na povinnú školskú dochádzku formou realizácie testov školskej zrelosti, ich vyhodnocovania, konzultácií pre rodičov. MŠ využíva odborné znalosti zamestnancov CPPaP pri tvorbe Stimulačných programov pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Zameranie a úroveň spolupráce so základnou školou –

MŠ spolupracuje so ZŠ sv. Don Bosca – v rámci realizácie návštev 1.ročníkov, školského klubu, návštevy detských programov, výmeny skúseností medzi pedagógmi.

Zameranie a úroveň spolupráce so spoločenskými, kultúrnymi, zdravotníckymi a športovými inštitúciami –

MŠ spolupracuje pri realizácii aktivít, a využívaním ponúk z druhej strany s MsKS, MsÚ, ČK, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Klub dôchodcov, Stolnotenisový oddiel TO, Tribečská knižnica v Topoľčanoch.

Zameranie spočíva hlavne v obohatení ponuky akcií pre deti, ktoré súvisia s plnením úloh Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, a podieľajú sa na ich všestrannom harmonickom rozvoji.

 

 

28.08.2019                                                         Vypracovala: Mgr. Slavomíra Šeligová

 

Fotogaléria

prezrieť fotky

Zameranie školy

podrobnosti

Učebné osnovy

podrobnosti

Kontakty

 • Materská škola
 • Ľ. Fullu 2705/8
 • 955 03 Topoľčany

Kontakty

 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • 038 / 522 68 61
 • www.mslfullutopolcany.sk

Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu