Dodatok prevádzkového poriadku

Dodatok Prevádzkového poriadku

 Materskej školy  (MŠ, Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03)

 v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zriaďovateľ: Mesto Topoľčany , Nám.M.R.Štefánika 1/1, Topoľčany 955 03

Prevádzkovateľ:  MŠ, Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03

Vypracované dňa:  28.05.2020

Zaslané na RÚVZ so sídlom v Nitre dňa: 01.06.2020

 

 

 

 

Pečiatka , podpis prevádzkovateľa

 

 

 

 Dodatok k prevádzkovému poriadku zariadenia školského stravovania bol vypracovaný v súlade s Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení pre deti podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Usmernenie bolo vydané pod č. SOPZŠČ/4317/94824/2020 zo dňa 22.05.2020 s cieľom poskytnúť usmernenie pre obnovenie prevádzky zariadení pre deti v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020.

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 bolo doplnené Opatrenie č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020. Týmto doplnením bola uložená výnimka podľa bodu A v bode 10. za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu a ak tak rozhodol zriaďovateľ neplatí nariadenie o uzatvorení zariadení a s účinnosťou od 1. júna 2020 môže byť obnovená prevádzka týchto zariadení pre deti:

            - 10.1 materské školy,

            - 10.2 materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

            - 10.3 materské školy pri zdravotníckych zariadeniach,

            - 10.4 základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého             až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,

            - 10.5 základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na        účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka,

            - 10.6 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania    žiakov prvého až deviateho ročníka,

            - 10.7 školské kluby detí.

Dodatok k prevádzkovému poriadku materskej školy bol vypracovaný v súlade s Usmernením pre zariadenia školského stravovania vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 18.mája 2020 č. 2020/11823:1-A2110.

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.05.2020 v súlade s Opatrením ÚVZ SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 sa umožnilo obnovenie školského vyučovania:

- podľa písm. a), ak tak rozhodne zriaďovateľ

 1. v materských školách,
 2. v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 3. v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
 4. v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových             skúšok,
 5. v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka a prvého až deviateho        ročníka,
 6. v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakoch prvého až deviateho ročníka;

- podľa písm. d) obnovenie prevádzky školských klubov detí, ak tak rozhodne             zriaďovateľ.

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH:

 

 

 1. Prevádzka a organizácia materskej školy
  • Prijímanie detí do kolektívu
  • Preberanie detí do kolektívu/odovzdávanie detí z kolektívu

1.3  Popoludňajší odpočinok detí v materskej škole

1.4  Pitný režim

1.5 Stravovanie detí

 1. Zásady osobnej hygieny personálu a detí
 2. Povinnosti zamestnancov
 3. Ďalšie zásady prevádzky
 4. Prevádzková hygiena
 5. Krízový plán

 

Prílohy:

 č.1 - Čestné vyhlásenie

 č.2 - Zdravotný dotazník

 č.3 - Hygienicko-epidemiologický režim, dezinfekčný program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky prevádzky sú zosúladené s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia a súčasne sú tieto podmienky prispôsobené mimoriadnej epidemiologickej situácii spôsobenej novým koronavírusom SARS-CoV-2 v SR.

 

1.Prevádzka a organizácia materskej školy 

 

- Deti do materskej školy sú prijímané na základe určených kritérií v rozhodnutí ministra školstva SR. Materská škola má vytvorené 3 skupiny detí v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie, v ktorých je najviac 15 detí, pričom sa vytvorené skupiny detí nemenia. Migrácia detí je odporúčaná len v prípade nízkeho počtu detí a to v nasledujúci týždeň. Táto regulácia počtu detí platí bez ohľadu na vekové zloženie skupiny detí v priebehu viacerých dní. 

- O jednu skupinu sa stará vždy iba určený personál min. 2 pracovníčok, ktoré sa nestriedajú v rámci viacerých skupín, ani sa nestretávajú s ostatnými pracovníčkami zabezpečujúcimi starostlivosť o deti v iných skupinách.

- Každá skupina detí funguje v priestoroch zariadenia ako samostatná, úplne uzatvorená jednotka takým spôsobom, že po celý čas pobytu detí v zariadení dodržiavaná požiadavka skupinovej izolácie, t. j. úplného vzájomného oddelenia jednotlivých skupín detí, vrátane personálu.

- Každá skupina ma osobitne vyčlenené samostatné vnútorné priestory (šatňa, herňa, spálňa jedáleň a zariadenia na osobnú hygienu), ako aj priestory v rámci vonkajšieho areálu.

- Prevádzka v materskej škole  so súhlasom zriaďovateľa začína od 7 hod. a trvá do 16.hod a po dohode so zákonnými zástupcami.

- Všetky organizačné formy denného poriadku sú vypracované v schválenom prevádzkovom poriadku pre zariadenie. Denný poriadok je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí, prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti je organizovaná v areáli MŠ,Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03

- Do zariadenia budú prednostne prijímané deti rodičov, ktorí pracujú a pracovali po celý čas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej na území SR od 11.03.2020 a núdzového stavu v prvej línií najmä zdravotníci, zamestnanci v sociálnych službách, vojaci, policajti, hasiči, predavači, vodiči.

- Zariadenie môže podľa rozlohy priestorov, v záujme zachovania bezpečnej vzdialenosti detí dočasne obmedziť dochádzku deťom, ktorých rodičia sú na rodičovskej dovolenke, poskytujú súčasne starostlivosť dieťaťu s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo sú dlhodobo nezamestnaní.

 

Povinnosti prevádzkovateľa: 

- Preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov zariadenia o vydaných opatreniach príslušných orgánov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID- 19, poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi výkonu poskytovania sociálnej služby zariadení každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19. 

- Upraviť spôsob dezinfekcie a sanitácie priestorov v prevádzke (frekvenciu používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok), vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke; dôsledne vykonávať dezinfekciu plôch a priestorov na dennej báze a povinne viesť o tom dokumentáciu. 

- O podozrení na nákazu ochorením COVID-19 v zariadení, zariadenie informuje príslušný RÚVZ tak, ako v prípade iných infekčných ochorení.

- Ak sa u zamestnanca zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa zariadenia. Pri podozrení na ochorenie COVID 19 v zariadení, zariadenie postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

- Štatutár zariadenia zabezpečí dôsledné dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, vydaných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID- 19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok. 

 

Zariadenie je povinné informovať rodičov o: 

- aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v zariadení a celkovej organizácii chodu zariadenia,

- uprednostnení skupiny rodičov v prvej línii v boji s ochorením COVID- 19, ktorým bude starostlivosť o dieťa poskytnutá prednostne,

- čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorého vzor je uvedený v prílohe. 

 

 • Prijímanie detí do kolektívu

 

- Podmienkou prijatia dieťaťa do zariadenia je prihláška, ktorej musí byť aj informácia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve, o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa, príp. o tom, že dieťa nevyžaduje osobitné stravovanie.

- Zdravotnú spôsobilosť dieťaťa na pobyt v kolektíve, vrátane jeho zdravotného znevýhodnenia preukáže zákonný zástupca potvrdením od lekára alebo čestným vyhlásením.

- Podmienkou prijatia dieťaťa do zariadenia je čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (tzv. vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia – príloha č.1), ktoré obsahuje informácie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho prenosného ochorenia a v rodine dieťaťa nemá žiadny člen nariadenú karanténu. Do zariadenia pre deti a mládež je prijaté len zdravé dieťa.

- Zákonní zástupcovia dieťaťa budú upozornení na povinnosť bezodkladne informovať zariadenie pre deti o každej náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá nastala u dieťaťa, príp. u osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

- Pred prvým prijatím dieťaťa budú všetci zákonní zástupcovia poučení o podmienkach určených v tomto Dodatku prevádzkového poriadku.

 

 • Preberanie detí do kolektívu/odovzdávanie detí z kolektívu

 

-Poverená osoba (prevádzkový zamestnanec) kontroluje stav v šatniach – dbá na to, aby v šatni boli maximálne dvaja  zákonný zástupcovia sprevádzajúci svoje deti v určených vzdialenostiach a prekrytím tváre

- Počas príchodu do zariadenia je dodržiavaná bezpečná vzdialenosť medzi personálom zariadenia a zákonnými zástupcami.

- Prijímanie detí je uskutočňované postupne, s dodržiavaním odstupu aj vo vonkajších priestoroch. Po ukončení prijímania jedného dieťaťa, začína prijímanie ďalšieho.

- Prevádzkovateľ zariadenia je povinný zabezpečiť pri vstupe do zariadenia voľne dostupnú, na bezpečnom mieste umiestnenú, dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice pre zamestnancov zariadenia, prípadne pre osoby vstupujúce do zariadenia (v prípade, ak to štatutár vo svojich dočasne platných prevádzkových podmienkach umožní).

- Pred vstupom dieťaťa rodičia dezinfikujú ruky dieťaťu, príp. osoba preberajúca dieťa zabezpečuje aplikáciu dezinfekčného prípravku na ruky dieťaťa.

- Pred vstupom dieťaťa do priestorov  triedy si preberajúca osoba overí u zákonného zástupcu, či sa u dieťaťa alebo u niektorého z členov domácnosti neobjavili príznaky akútneho prenosného ochorenia, po negatívnej odpovedi, dieťa môže vstúpiť do triedy.

- Dieťa do zariadenia vstupuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).

- Zákonný zástupca odovzdá pri prvom preberaní dieťaťa čestné vyhlásenie, náhradné oblečenie pre dieťa, pyžamo a náhradné rúška, ktoré sú uložené vo vyčlenenej a označenej skrinke každého dieťaťa.

- Po vstupe do zariadenia si dieťa odloží vrchný odev, prezuje sa, vykoná dôkladnú hygienu rúk pod tečúcou teplotou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd a osušenie do jednorazových papierových utierok (neodporúča sa používanie dezinfekčných mydiel u detí do troch rokov).

- Personál vykoná ranný filter – skontrolujte prítomnosť príznakov akútneho prenosného ochorenia, bezkontaktným teplomerom skontroluje telesnú teplotu dieťaťa, príznaky ako kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha, výtok z nosa, výtok z očí, vyrážka a pod.

- V prípade, že dieťa prejavuje príznaky ochorenia, alebo mu bola nameraná zvýšená telesná teplota alebo horúčka (37,0 oC a vyššia), dieťa nie je do zariadenia prijaté.

- V prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú dieťa od ostatných detí v miestnosti určenej na dočasnú izoláciu detí, kontaktujú sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do zariadenia.

- Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48 hod. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

- Poverený zamestnanec je povinný pravidelne sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia.

- O vykonaní ranného filtra personál denne vedie evidenciu.

- V prípade, že má dieťa alergiu a s ňou spojené zdravotné ťažkosti, je potrebné zo strany zákonného zástupcu predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení.

- Postup pri odovzdávaní detí z kolektívu je zabezpečovaný podobne ako preberanie, najmä pri dodržiavaní dištančných opatrení medzi jednotlivými zákonnými zástupcami a personálom.

    

 • Popoludňajší odpočinok detí v materskej škole

 

- Popoludňajší odpočinok je zabezpečený pre každú skupinu samostatne v spálni, tak aby sa skupiny v spálni nemiešali.

- Dieťa má vlastné pyžamo a vyhradené ležadlo,.

- Posteľná bielizeň je denne vetraná a vymieňa sa v intervale 1x za 5 dní.

- Počas popoludňajšieho odpočinku je zabezpečené také rozmiestnenie detí na ležadlách, aby boli od seba vzdialené čo najviac, min. však 1 m.

- Ak materská škola nedisponuje dostatočnými kapacitami tak na odpočinok použije dostatočne vyvetrané a dezinfikované priestory herní.

 

 • Pitný režim

 

- Pitný režim detí je zabezpečený počas celého pobytu detí v zariadení, k dispozícii má každé dieťa označený pohár tak, aby nedošlo k jeho zámene.

- Umývanie pohárov zabezpečuje personál školskej jedálne.

- Poháre sa musia priebežne počas dňa umývať ako stolový riad s teplou vodou najmenej 45 ºC s prípravkom umývacích prostriedkov a opláchnuť pod tečúcou vodou s teplotou najmenej 50 ºC pri ručnom umývaní a s teplotou 80 ºC pri strojovom umývaní. Stolový riad ako aj kuchynský riad sa neutiera.

 

 • Stravovanie detí

 

- Konzumácia stravy prebieha vo vyhradenej miestnosti – v jedálni, triede MŠ, v ktorej pracovníčka školskej jedálne neprichádza do kontaktu s deťmi, stravu ako aj použitý stolový riad roznáša učiteľka škôlky, pričom používa osobné ochranné prostriedky (rúško, rukavice).

- Ak by dieťa vyžadovalo osobitné stravovanie podľa posúdenia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, preukáže zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť potvrdením od lekára alebo čestným vyhlásením. Takémuto dieťaťu zákonný zástupca zabezpečí individuálne donášanie stravy do zariadenia. Zariadenie zabezpečí prechodné uskladnenie stravy a jej vydanie dieťaťu prostredníctvom personálu školskej jedálne.

- Prípravu a prevoz stravy uskutočňuje zdravotne a odborne spôsobilou osobou na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, alebo osoba môže svoju spôsobilosť v čase krízovej situácie preukázať čestným vyhlásením na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti.

 

 1. Zásady osobnej hygieny personálu a detí

 

- Personál a deti v zariadení  sú poučení o nutnosti pravidelného a častého umývania rúk teplou vodou a tekutým mydlom po dobu najmenej 20 sekúnd a o dodržiavaní zásad respiračnej hygieny (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. lakťového ohybu).

- Pravidelné a časté umývanie rúk vykonávajú deti aj personál vždy pred konzumovaním stravy, po príchode z vonkajšieho prostredia, po každom použití toalety, po vyčistení nosa, zakašľaní, kýchnutí, pred nasadením rúška na tvár, po jeho úprave, príp. zložení, po manipulácii s odpadom, pred začiatkom novej aktivity a po nej, kedykoľvek pri pocite znečistenia rúk. Personál zariadenia si aplikuje i dezinfekciu na ruky.

- Personál, ani deti si nepodávajú ruky, nedotýkajú sa neumytými rukami očí, nosa a úst. Personál sa pokúsi zabezpečiť, aby sa deti vyhýbali vzájomnému telesnému kontaktu.

- Pri pobyte detí vonku používajú na hygienu rúk alkoholový dezinfekčný prípravok.

- Deti v triedach sa počas dňa nepremiestňujú do inej triedy, resp. skupiny.

- Deti počas pobytu v zariadení a vonkajšom areáli nepoužívajú prekrytie dýchacích ciest.

- Každé dieťa má označené všetky individuálne potreby osobnej hygieny (hrebeň, pohár) tak, aby nedochádzalo k ich zámene.

- Umývanie zubov sa nerealizuje.

- Osušenie rúk je zabezpečené jednorazovými utierkami, uteráky sa nepoužívajú.

- V každej dennej miestnosti a spálni zamestnanci zabezpečia pravidelné krátke a intenzívne vetranie, min. raz za hodinu, počas pobytu detí vonku je potrebné zabezpečovať tzv. priečne vetranie.

- Deti nemajú povolené nosiť si do zariadenia vlastné hračky a iné materiály alebo pomôcky z domáceho prostredia.

- V zariadení sa neorganizujú v čase mimoriadnej situácie žiadne spoločenské akcie - MDD, rozlúčky a besiedky a iné hromadné podujatia, pri ktorých dochádza k združovaniu väčšieho počtu osôb.

 

 

 

 

 1. Povinnosti zamestnancov

 

- Zamestnanec vyplní dotazník o aktuálnom zdravotnom stave pri prvom nástupe do zamestnania (príloha č.2 - Zdravotný dotazník).

- Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, alebo je niektorý príslušník rodiny v karanténe, je zamestnanec povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi.

- Zamestnanec je povinný zmerať si telesnú teplotu ráno pred odchodom do zamestnania. V prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nenastúpi do zamestnania, oznámi to zamestnávateľovi a kontaktuje ošetrujúceho lekára.

- Personál zariadenia, ktorý začne prejavovať príznaky akútneho respiračného ochorenia nesmie nastúpiť do zamestnanie a musí telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

- Zamestnanci zariadenia sa počas prevádzky v interiéri a exteriéri zariadenia pohybujú s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka) dobrovoľne, ale v kontakte s inou osobou (napr. osoba sprevádzajúca dieťa) komunikujú povinne s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); toto opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré nemusia mať prekrytú tvárovú časť.

- Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško a ochranný štít alebo ochranné okuliare.

- Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporúčané nosiť rúško a ochranný štít alebo ochranné okuliare pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, táto sa nevzťahuje pri konzumácií nápojov a pokrmov. Pravidelná výmena rúšok je potrebná najneskôr po 6 hodinách. 

- Odporúča sa organizovať činnosti pre deti tak, aby čo najväčšiu časť dňa trávili v exteriéri zariadenia a zabezpečiť organizáciu ich činností v oddelených menších skupinách. 

- Zamestnanci zariadenia zabezpečia, aby sa skupiny detí v exteriérových aj interiérových priestoroch striedali za účelom zamedzenia zoskupovaniu väčšieho počtu detí.

- Každý zamestnanec bol povinne preškolený zamestnávateľom o poznatkoch, preventívnych opatreniach, ktoré musia poznať a realizovať v praxi s ohľadom ochorenia COVID-19.

- Zamestnávateľ je povinný viesť dokumentáciu o preškoľovaní zamestnancov.

 

Potrebné je rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID – 19 zo strany zamestnancov zariadenia, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť a to najmä: 

 • Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou. Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu. 
 • Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst. 
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne je zahodiť do koša. 
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia. 
 • Dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou.
 • Nechodiť do oblastí v vysokou koncentráciou ľudí. 
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov. Rizikové skupiny zamestnancov a detí: 

 

Do tejto rizikovej skupiny zamestnancov patria najmä: 

 • Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac 
 • Zamestnanci s chronickými ochoreniami srdca a pľúc 
 • Zamestnanci s pľúcnou chorobou 
 • Zamestnanci s chronickými ochoreniami so zníženou imunitou 

 

- Odporúča sa, aby zamestnanci zariadenia, ktorí spadajú do rizikovej skupiny, zvážili návrat do zamestnania a v prípade znovu zaradenia sa do pracovného procesu venovali zvýšenú pozornosť ochrane svojho zdravia.

 

 1. Ďalšie zásady prevádzky

 

- Z používania je potrebné vyradiť hračky a pomôcky, ktoré nie je možné vyprať a nie sú dezinfikovateľné, najmä plyšové hračky, hračky s poréznym povrchom.

- V prípade výskytu ochorenia dieťaťa počas pobytu v zariadení je potrebné mať vyčlenenú miestnosť, v ktorej bude dieťa izolované od ostatných zdravých detí až do príchodu rodiča.

- Za priaznivých meteorologických podmienok sa odporúča pobyt na čerstvom vzduchu predĺžiť.

- Priestory zariadenia vrátane stolov, stoličiek, hračiek, ktoré prišli do kontaktu s deťmi, všetkých povrchov, kľučiek, zariadení osobnej hygieny, šatňových skriniek ako aj detských pohybových prvkov vo vonkajšom areáli, je potrebné  čistiť a dezinfikovať dvakrát denne dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom s predpísanou koncentráciou a dobou pôsobenia. Pracovníčka počas vykonávania sanitácie používa osobné ochranné prostriedky. O vykonaných činnostiach vedie evidenciu.

- Všetky vnútorné priestory MŠ a ZŠ je potrebné počas dňa pravidelne krátko a intenzívne vetrať, min. raz za hodinu.

- Dezinfekciu povrchov dotykových plôch (kľučiek, vodovodných batérií, splachovačov, klávesnice PC, pracovných stolov vykonáva personál zariadenia pravidelne, niekoľkokrát denne.

- Sanitácia priestorov sa vykonáva podľa schváleného prevádzkového poriadku zariadenia.

- Vedenie dokumentácie o vykonávaní sanitácie v zariadení.

 

 1. Prevádzková hygiena

 

- Sanitácia prevádzky je vykonávaná podľa sanitačného plánu, ktorý je prílohou Prevádzkového poriadku, s tým že sa bude vykonávať denné dezinfikovanie kľučiek, pracovných stolov, manipulačných plôch, podláh a sanitárneho vybavenia.

- Zamestnanci budú preškolení o spôsobe riedenia dezinfekčných prostriedkov.

- Použitie jednotlivých druhov dezinfekčných prostriedkov  sa bude striedať v týždenných intervaloch.

 - Dokumentácia vykonávania sanitácie sa bude viesť

 - Na čistenie a dezinfekciu sa používa (príloha č.3- Hygienicko-epidemiologický režim)

 

 1. Krízový plán MŠ

   

- Kapacita zariadenia počas pandémie: počet prijatých detí, vytvorených skupín, zoznam všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na prevádzke zariadenia, vrátane vytvorenia záložného tímu zamestnancov.  

- Krízová situácia môže vzniknúť vtedy, ak zamestnanec/dieťa ochorie na COVID-19 alebo bude mať nariadenú karanténu z dôvodu kontaktu s osobou potvrdeným ochorením COVID-19. V takom prípade je ohrozená prevádzka zariadenia. V prípade, že by takáto situácia nastala, zamestnanec/zákonný zástupca dieťaťa bezodkladne túto skutočnosť oznámi zriaďovateľovi, riaditeľovi a nenastúpi do zariadenia. Bude kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, príslušný RÚVZ a postupovať podľa jeho pokynov.

- V prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancom prevádzky uviesť spôsob zabezpečenia prevádzky. Pokiaľ zariadenie nedokáže zabezpečiť prevádzku v núdzovom režime z personálnych alebo iných závažných materiálno-technických dôvodov, zariadenie bude uzatvorené a nebude pokračovať v prevádzke.

- Cieľom krízového plánu prevádzky je stanoviť záväzný postup pre všetkých zamestnancov a zákonných zástupcov detí v prípade, že dôjde k ochoreniu alebo nariadeniu karantény zamestnanca v súvislosti  s ochorením COVID-19. Preventívne a represívne protiepidemické opatrenia budú bezodkladne zabezpečované a nariaďované v úzkej súčinnosti s príslušným RÚVZ.

 

 

S dodatkom k Prevádzkovému poriadku a s Krízovým plánom musia byť preukázateľne oboznámení všetci zamestnanci podieľajúci sa na prevádzke zariadenia.

pracovná pozícia

meno a priezvisko

podpis

dátum podpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1

 

 

Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: 

 

 

 

Dátum narodenia: 

 

 

 

Adresa trvalého pobytu: 

 

 

 

Meno a priezvisko sprevádzajúcej osoby dieťaťa:

 

 

 

 

Čestne vyhlasujem, že u vyššie uvedeného dieťaťa sa neprejavili za obdobie posledných 14 dní príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. nádcha, chrípka, kašeľ, sekrécia z nosa, náhla strata čuchu alebo chuti....) a dieťa nežije v domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID -19, ani nebolo s takouto osobou v kontakte, a v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, nie je žiadny príslušník rodiny v karanténe v súvislosti s týmto ochorením. Som si vedomý (á) právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý (á), že by som sa dopustil (a) priestupku podľa §56 zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

V.................................. Dňa..............................  .................................................................. 

Meno a podpis sprevádzajúcej osoby dieťaťa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania

(Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

 

Meno:

 

Priezvisko:

 

Dátum narodenia:

 

 

Dôvod použitia tohto dotazníka:

Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku súvisiacej s ochorením COVID–19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých zamestnancov aj v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z..

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.

Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*:

ÁNO

NIE

Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla) *:

ÁNO

NIE

Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*:

ÁNO

NIE

Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním *:

ÁNO

NIE

Prehlasujem, že nemám kašeľ*:

ÁNO

NIE

Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*:

ÁNO

NIE

 

Ak zamestnanec má niektorý z vyššie uvedených príznakov, neodkladne o tom informuje svojho nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov.

Následne má zamestnanec telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu ťažkostí doma. Zamestnanec bude informovať zamestnávateľa - či má na daný deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je na PN, alebo na základe konzultácie so všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do práce.

 

V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúci dní (do nasledujúceho vyplnenia dotazníka zamestnancom) je postup rovnaký.

Dátum:                                                                                                                            ...........................................

                                                                                                                                             podpis zamestnanca

 

Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude platný do doby pominutia pandemickej epidémie koronavírusom SARS CoV- 2 a ochorenia COVID – 19 a bude archivovaný podľa platných právnych predpisov GDPR.

 

Príloha č. 3 Hygienicko-epidemiologický režim

 

 

Predmet

Druh a koncentrácia dezinfekčného roztoku

Expozícia (min.)

Poznámka

Podlahy  

Chloramín T

3%

30 min.

2 x denne umyť pripraveným pracovným roztokom a nechať zaschnúť

Stoly, stoličky, parapety, vozíky

Chloramix DT

 

2 tbl/2,5 l

 

30 min.

Denne vytrieť na mokro pripraveným roztokom a nechať zaschnúť

Chladničky

 

 

Chloramix DT

1 tbl/1 l

 

30 min.

 

Po odmrazení mechanicky očistiť a vytrieť dezinfekčným roztokom 1x týždenne

Kuchynské riady

 

Chloramix DT

2 tbl/10 l

 

30 min.

Po umytí ponoriť do dezinf. roztoku  a potom opláchnuť,neutierať!!

Umývadlá

 

 

Chloramix DT

 

2 tbl/10 l

 

10 min/Z

Denne umyť a vytrieť dezinfekčným prostriedkom, nechať pôsobiť uvedený čas, opláchnuť

Steny, lakované nátery, kľučky, vodovodné batérie

Chloramix DT 

 

2 tbl/10 l

30 min.

Naniesť na plochy, neoplachovať, nechať zaschnúť  týždenne

Koše na odpadky

 

 

Chloramix DT Chloramín T

 

2 tbl/10 l

2%

 

do zaschnutia

po vyprázdnení mechanicky očistiť a vymyť dezinfekčným prostriedkom zvonku aj vo vnútri

Záchody

Chloramix DT

 

2 tbl/10 l

 

Zaliať dez. roztokom a nechať pôsobiť 30 min.

Podľa potreby  min 2x denne umyť dezinfekčným roztokom sedadlá, kľučky, steny, podlahu, do misy naliať dezinfekčný roztok nechať pôsobiť/pozor nie jednou utierkou/

Kefa na WC

ChloramixDT ChloramínT

2 tbl/10 l

2%

 

Ponoriť

trvale namáčať v dezinfekčnom roztoku, ktorý sa denne mení

Prostriedky na upratovanie: handry, mopy, kefy, vedrá

Chloramix DT 

 

8 tbl/10 l

30 min

 

po upratovaní dobre vypláchnuť vodou, dezinfikovať určený čas,  opláchnuť , osušiť a raz týždenne vyprať v pračke

Sifóny

 

Chloramix DT

1 tbl/sifón

30 min

Vložiť do otvoru a nechať rozpustiť. Odporúčame vložiť (zaliať) po prac. dobe a nechať do nasledujúceho dňa.

Vane umývadlá, pisoáre, sprchovacie kúty

 

 

 

Chloramix DT

 

1tbl./5 l vody

 

Na rohože a rošty v sprchovacích kútoch  Savo proti plesniam

mechanicky očistiť, potom nastriekať dezinfekčný nechať pôsobiť u vaní do ďalšieho použitia. Pri  pisoároch preliať niekoľkokrát denne. 

Drez na umývanie riadu

 

Chloramix DT

1 tbl./5 l vody

 

30min.

 

po mechanickom očistení saponátom poliať celú plochu a naliať aj do odpadu. Neoplachovať!!

Výťahy

 

 

Chloramix DT

 

2 tbl./10 l vody

 

30 min

Mechanický očistiť aj kefkou vyčistiť a následne umyť dezinfekčným  roztokom. Kamienky povysávať.

 

Fotogaléria

prezrieť fotky

Zameranie školy

podrobnosti

Učebné osnovy

podrobnosti

Kontakty

 • Materská škola
 • Ľ. Fullu 2705/8
 • 955 03 Topoľčany

Kontakty

 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • 038 / 522 68 61
 • www.mslfullutopolcany.sk

Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu