Úvodná stránka | Materská škola Ľ. Fullu, Topoľčany

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Materská škola, Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Predkladá:

riaditeľ MŠ : Mgr. Slavomíra  Šeligová : ..........................................................

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa:

Prerokované v rade školy dňa:

 

Stanovisko zriaďovateľa:

s c h v a ľ u j e / n e s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 

................................

za zriaďovateľa

 

1)

a) základné identifikačné údaje o škole:

1. Názov školy : MŠ, Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03

2. Adresa školy: Ľ.Fullu 2705/8, Topoľčany 955 03

3. Telefónne a faxové čísla školy: 038/5226861

4. Internetová a elektronická adresa školy: www.mslfullutopolcany.sk

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: Mesto Topoľčany

Nám.M.R.Štefánika 1/1, Topoľčany 955 01

6. Mená vedúcich zamestnancov školy : Mgr. Slavomíra Šeligová – riaditeľka MŠ

Helena Belohorcová- vedúca ŠJ ako súčasti MŠ

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch:

P.č.

Meno

Funkcia

Delegovanie

1.

Mgr. J.Krahulíková

člen

Zástupca zriaďovateľa

2.

Mgr.M.Katonová

člen

Zástupca zriaďovateľa

3.

Ing.M.Kučerková

člen

Zástupca zriaďovateľa

4.

T.Fejesová

predseda

Zástupca pedag.zamestnancov

5.

M.Hostinská

člen

Zástupca pedag.zamestnancov

6.

H.Belohorcová

zástupca

Zástupca nepedag.zamestnancov

7.

Ing.J.Kovačičová

člen

Zástupca rodičov

8.

Ing.M.Segešová

člen

Zástupca rodičov

9.

Mgr.N.Sedláčková- Candráková

člen

Zástupca rodičov

Rada školy pri MŠ bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 08.03.2016 . Funkčné obdobie sa začalo dňom 8.03.2016 na obdobie 4 rokov. V školskom roku zasadala 2-krát, prerokovala revidovanie školského vzdelávacieho programu, školský poriadok školy. Vyjadrila sa k počtu prijatých detí, plánovaným aktivitám školy, interným projektom, využitiu finančných prostriedkov na doplnenie exteriéru školy a interiéru o učebné pomôcky a k zabezpečeniu krúžkovej činnosti.

Pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, zasadala 4-krát v zmysle plánu činnosti. Prerokovala revidovanie školského vzdelávacieho programu, školský poriadok školy, plán práce školy, pracovný poriadok, plán vnútornej kontroly školy, plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.  Uložila členom pedagogickej rady úlohy vyplývajúce z prerokovaných dokumentov v záujme zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacej činnosti.

Metodické združenie pracovalo podľa plánu činnosti pod vedením vedúcej metodického združenia Aleny Jankovičovej. Na zasadnutiach (4-krát v školskom roku) sa zúčastňovali všetky učiteľky, prizývaná bola aj riaditeľka školy. Svoju činnosť orientovali na prehlbovanie svojho profesijného a kariérneho rastu. Prerokovali a posudzovali prijaté opatrenia na skvalitnenie výchovy a vzdelávania. Vzájomne si odovzdávali poznatky a skúsenosti z absolvovania kontinuálneho vzdelávania a z naštudovanej odbornej literatúry.

 

b) údaje o počte žiakov školy

Štatistické údaje

Počet tried v MŠ

4

Počet detí s OPŠD v šk. roku 2016/2017

2

Rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach(3)

3

Počet pedagogických zamestnancov vrátane riaditeľky spolu

8

Z nich kvalifikované

8

Nekvalifikované

0

Počet študujúcich

1

Počet nepedagogických zamestnancov

3

Počet zamestnancov ŠJ(vrátane ved. ŠJ)

3

Počet zapísaných detí

95

Materskú školu  v školskom roku 2016/2017 nenavštevovali deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

c) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy:

V školskom roku bolo do Základných škôl mesta Topoľčany bolo zapísaných 32 detí.

d) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania:

Pri plnení cieľa predprimárneho vzdelávania a získania profilu absolventa predprimárneho vzdelávania škola dosiahla výrazné pozitíva

1. v oblasti perceptuálno-motorického rozvoja:

 • pozitívny postoj k pohybu a športovým aktivitám,
 • vypestovaný návyk pravidelnej realizácie plánovaného zdravotného cvičenia,
 • zvládnutie elementárnych operácií na počítači,
 • poznanie základnej telovýchovnej terminológie,
 • správne používanie príboru,
 • dodržiavanie pravidiel pohybových a hudobno-pohybových hier;

2. v oblasti kognitívneho rozvoja:

 • spontánny záujem o nadobúdanie, získavanie poznatkov,
 • samostatné predstavenie sa menom a priezviskom,
 • rozlišovanie a pomenovanie členov rodiny,
 • rozlišovanie ročných období na základe typických znakov,
 • rozlišovanie dopravných prostriedkov podľa miesta pohybu,
 • samostatné interpretovanie vlastných myšlienok a informácií získaných z rôznych zdrojov,
 • spontánne a samostatné zapájanie sa do rozhovoru;

3. v oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja:

 • spontánne zapájanie sa do hier,
 • samostatné vyjadrenie pocitov,
 • osvojené elementárne ochranárske postoje k prírodnému prostrediu,
 • rozlišovanie pozitívnych a negatívnych prejavov správania sa,
 • záujem o spoluprácu v hrách a činnostiach

Oblasti vyžadujúce si zlepšenie:

1. v oblasti psychomotorického rozvoja:

 • došľapovanie na chodidlá v realizácii základných lokomočných pohybov – chôdza, beh, skok,
 • používanie primeraného tlaku kresliaceho materiálu,
 • používanie techniky maľovania a strihania;

2. v oblasti kognitívneho rozvoja:

 • zdôvodňovanie svojich názorov, vyslovovania jednoduchých úsudkov,
 • orientácia sa v časových vzťahov spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov;

3. v oblasti sociálno-emocionálneho rozvoja:

 • hodnotenie vlastného konania a správania, ako aj správania a konania ostatných detí.

 

e) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatnených učebných plánov:

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa realizovali podľa školského vzdelávacieho programu „Zelenáčik“ vypracovaného v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Zameranie školského vzdelávacieho programu bolo

orientované na environmentálnu oblasť.

 

f) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

V materskej škole pôsobilo 8  pedagogických zamestnancov, z toho 8 spĺňalo kvalifikačné predpoklady. Vysokoškolské vzdelanie  prvého stupňa si dopĺňal 1 pedagogický zamestnanec – získal titul Bc. V materskej škole pôsobilo 6 nepedagogických zamestnancov. Požadovanú kvalifikáciu na pracovnú pozíciu spĺňalo 6 zamestnancov.

 

g) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:

Vzájomné hospitácie so zameraním na uplatňovanie IKT v edukácii  absolvovalo 8 pedagogických zamestnancov. Poznatky z naštudovanej odbornej literatúry  - Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii, Matematika v predprimárnej edukácii, Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní, Predškolská diagnostika , Environmentálna výchova v MŠ a ich praktické využitie si pedagogickí zamestnanci odovzdávali na zasadnutiach metodického združenia.

h) údaje o aktivitách a prezentácii školy :

V školskom roku materská škola organizovala aktivity:

Mesiac

Názov akcie

September

-          Branné vychádzky

Október

-          Branné vychádzky

-          Jesenné tvorivé dielničky s rodičmi

-          Návšteva Galérie v Topoľčanoch- tvorivé dielne Halloween

-          Vystúpenie pre seniorov – nemocnica

-          Projekt mesta – separujeme so Žochym

-          Viacboj všestrannosti

November

-          TOPVEDAM – ZŠ Gogoľova

-          Divadielko slniečko pre deti

-          Beseda s hokejistami

-          Separujeme so Žochym- malé deti

-          Čaro Vianoc – tvor.dielničky – MŠ Tribečská 1

-          Vitamínový deň v MŠ

December

-          Mikulášske predstavenie pre deti – Teátrum

-          Pečenie medovníkov

Január

-          Branné vychádzky

-          Divadielko slniečko – Martinka v ríši rozprávok

 

Akcie MŠ – II. Polrok

 

Január

-          Divadelné predstavenie pre deti – divadlo „Slniečko“

Február

-          Branné vychádzky

-          Karneval s návštevou kúzelníka – program pre deti MŠ

-          Depistáž predškolákov – v rámci spolupráce s CVVPaP

Marec

-          Celoškolská akcie s rodičmi – „Číta celá rodina“

-          Návšteva Tríbečskej knižnice

-          Divadielko „Slniečko“ pre deti

-          Tríbečská knižnica – „Mám básničku na jazýčku“

-          Návšteva Galérie mesta Topoľčany – výstava veľkonočných vajíčok

Apríl

-          „Detský slávik“ – prehliadka speváckych talentov MŠ mesta Topoľčany

-          Jarné dielničky  v spolupráci s rodičmi

-          Vystúpenie sokoliarov v meste Topoľčany

-          Branné vychádzky

Máj

-          „Deň matiek“ – vystúpenie a stretnutie s rodičmi

-          Predplavecká príprava detí MŠ

-          Vystúpenie v Klube seniorov- Deň matiek

-          Celoškolská akcia MŠ – environmentálny projekt – „Náučným chodníkom“

-          Návšteva 1. ročníkov ZŠ

Jún

-          Letné majstrovstvá – viacboje všestrannosti

-          Týždeň detských úsmevov –challenge day

Vystúpenie pre deti – SIMSALALA

Hľadanie rozprávkového pokladu

Ukážky výcviku psa

Triedne športové súťaže

Divadlo Theatrum

-          Rozlúčka s predškolákmi – „Picza párty“

-          Predplavecká príprava

 

 

 

 

i) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:

Interné projekty – názov, zameranie:

Malí bádatelia – zameranie spočíva v plnení úloh týkajúcich sa environmentálnej oblasti

Športový projekt – budovanie vzťahu k pohybu a pohybovým aktivitám

Obidva projekty sa realizujú počas celého školského roka.

Celoštátne projekty –

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Realizácia preventívno-výchovných programov v rámci národných programov:

Národný program prevencie obezity –

Realizácia – týždeň zdravej výživy v MŠ

Plán výchovy k ľudským právam

Realizácia – uplatňovanie základných pravidiel detského spoločenstva

Národný program duševného zdravia –

Realizácia – pomocou organizovaných aktivít v rámci plánov projektu

 

j) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole:

v školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná štátna školská inšpekcia

 

k) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

Stav a využitie vnútorných priestorov –

Stav vnútorných priestorov možno z laického hľadiska hodnotiť ako vyhovujúci. Ako nutná sa javí rekonštrukcia detských sociálnych zariadení, podláh. Vzhľadom k počtu detí sú priestory vyhovujúce, dostatočne svetlé, vzdušné.

Stav a využitie vonkajších priestorov –

Vonkajšia časť budovy potrebuje zateplenie, obnovu fasády, strechy, čiastočnú rekonštrukciu školského dvora.

Využitie interiéru a exteriéru vo vzťahu k realizácii školského vzdelávacieho programu –

umiestnenie MŠ, vybavenie interiéru umožňuje realizáciu školského výchovno– vzdelávacieho programu.

Vybavenie a využitie odbornou literatúrou

Vybavenie školskej knižnice bolo doplnené odbornou literatúrou . Materská škola si doplnila didaktický materiál a pomôcky – v oblasti grafomotoriky, IKT techniky, nábytkového vybavenia.

Predpokladané zmeny dosiahnuté realizáciou koncepcie 2016-2020:

-          Poskytovanie kvalitnej výchovy a vzdelávania

-          Vytváranie optimálnych pracovných podmienok pre zamestnancov

-          Rozvíjanie spolupráce s inými organizáciami

-          Poskytovanie mimoškolských aktivít

-          Získavanie finančných prostriedkov od zriaďovateľa, iných subjektov

-          Zabezpečovanie aktívnych a iniciatívnych zamestnancov, ktorí sa vzdelávajú, spolupracujú s rodičmi

-          Spolupráca rodičov so školou

-          Spolupráca z inými subjektami výchovy – najmä sociálna akadémia v Topoľčanoch

Stav plnenia predchádzajúcej koncepcie 2014-2016

Zmena filozofie výchovy a vzdelávania

-          Prispôsobiť výchovno-vzdelávaciu oblasť v rámci profilácie škvp a jeho zamerania v súvislosti s podmienkami MŠ / splnené

-          Koordinovať činnosti MZ s vedením školy v súlade so škvp/ splnené, naďalej úloha pretrváva

-          Spolupráca vedenia MŠ s rodičmi – profilácia MŠ, návrhy rôznych foriem spolupráce/splnené, naďalej úloha pretrváva

-          Spolupráca vedenia MŠ so zriaďovateľom, rôznymi organizáciami podieľajúcimi sa na výchove/splnené, naďalej úloha pretrváva

 

Zmena obsahu vzdelávania

-          Spolupráca pedagogického kolektívu pod vedením MZ s vedením školy pri implementácii nových metód výchovy a vzdelávania v súčinnosti s platnými metodikami/ naďalej úloha pretrváva

-          Zavedenie digitalizácie a následné vzdelávanie pedagógov / úloha naďalej pretrváva

-           Dôraz kladený na environmentálnu výchovu v súlade so škvp/úloha naďalej pretrváva

-          Vytváranie podmienok na rozvíjanie výučby jazykov/Úloha naďalej pretrváva

-          Podpora zdravého životného štýlu u detí/splnené, úloha pretrváva

-          Podpora výchovy k ľudským právam/úlohanaďalej pretrváva

Príprava a vzdelávanie učiteľov

-          Vytváranie podmienok na prípravu a vzdelávanie pedagógov – spolupráca s MPC/splnené, úloha naďalej pretrváva

-          Dostatočné materiálno-technické zabezpečenie na vzdelávanie /čiastočne splnené, úloha pretrváva

-          Zapojenie všetkých pedagógov do vzdelávania ponúkaného MPC/čiastočne splnené, úloha pretrváva

-          Vytváranie vhodnej pracovnej klímy/splnené, úloha pretrváva

 

Materiálno – technická oblasť –

Modernizácia výchovno – vzdelávacieho procesu:

-          Rekonštrukcia školského dvora                             /čiastočne splnené, úloha pretrváva

-          Vybavenie potrebnou technikou                           /splnené, úloha pretrváva

-          Zakúpenie interaktívnej tabule                             /splnené

-          Zakúpenie počítačov do školskej učebne            /splnené, úloha pretrváva

-          Zakúpenie moderného didaktického materiálu  /splnené, úloha pretrváva

Modernizácia budov školy :

-          Revitalizácia zelene v areáli školy                       /čiastočne splnené, úloha pretrváva

-          Vymaľovanie interiéru školy                                /čiastočne splnené, úloha pretrváva

-          Oprava strechy                                                      /splnené

-          Výmena oplotenia, náter                                     /splnené

-          Výmena nábytku v šatniach, triedach               /splnené

Ekonomická oblasť:

Finančné prostriedky na skvalitnenie výchovno – vzdelávacej a materiálno – technickej   oblasti získavať :

-          Úsporami a úsporným hospodárením z rozpočtových zdrojov /splnené, úloha pretrváva

-          Z mimorozpočtových zdrojov( vypracovávanie projektov, príspevky rodičov)/splnené, úloha pretrváva

l) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

Zo štátneho rozpočtu od zriaďovateľa bolo materskej škole poskytnutých celkovo 187 554,89 €, v ktorej boli zahrnuté náklady  na mzdy, odvody tovary a služby, ostatné transfery. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 130 € – hmotná núdza.

Dotácia pre deti 5- až 6-ročné bola vo výške 7432,- - použitá na  nákup učebných pomôcok.

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť:

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť  vo výške  9630,-€.

1. Oblasť podmienok výchovy a vzdelávania:

Silné stránky : vytvorenie vlastného Škvp a jeho realizácia v praxi

proces plánovania, aplikácia štandardov, klasifikácia a hodnotenie

flexibilita pedagógov

uplatňovanie inovačných prvkov

zapojenie do edukačných projektov

implementácia špecifických aktivít

 

Slabé stránky :problémy pri orientácii v odbornej terminológii

rezervy pri formulácii vhodných cieľov

voľný priestor pri voľbe metód

aplikácia, úspešnosť a priebeh naplánovaných výchovno-vzdelávacích aktivít

sú skomplikované veľkým počtom detí v triedach

 

Príležitosti : pokračovať v odbornom vzdelávaní pedagógov

jasnejšie formulovanie cieľov

vytvoriť prehľad nápadov na edukačné aktivity

intenzívnejšie sledovať tlač, odbornú literatúru

zúčastňovať sa rôznych odborných seminárov pre doplnenie odbornosti

 

Riziká : možnosť opomenutia niektorých dôležitých oblastí rozvoja dieťaťa

hrozba formalizácie cieľov

nespĺňanie, odkladanie rôznych pracovných úloh aj v dôsledku pracovnej

vyťaženosti

veľký počet detí v triede znižuje kvalitu interakcie – učiteľ dieťa

ohrozenie aktivít MŠ z dôvodu absencie člena personálu

 

2. Kvalita riadenia

Silné stránky : imidž školy – web stránka, snaha o skvalitňovanie práce MŠ

model riadenia a organizácia školy

transparentnosť a efektívnosť hospodárenia

kvalifikovanosť a profesijný rast zamestnancov

spolupatričnosť, pomoc a podpora

starostlivosť o zamestnancov

klíma školy, atmosféra, vzťahy

 

Slabé stránky : častejšie si pripomínať stratégiu, víziu školy

neustále pracovať na imidži školy

prepracovanie IMZ do konkrétnejších obsahov

 

Príležitosti : stále zdokonaľovať osobnostné, sociálne, odborné kompetencie učiteliek

zviditeľňovať sa uverejňovaním správ

aktívnejšie spolupracovať s Rodičovskou radou- poskytovať námety

podnety

dopĺňať si odborné vzdelanie

navzájom sa obohacovať – IMZ, školenia

naďalej pokračovať v utužovaní dobrých vzťahov v rámci celého kolektívu

Riziká : nadmerné množstvo práce

zanedbávanie samoštúdia v dôsledku pracovnej vyťaženosti

náročnosť štúdia popri práci

 

2)

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole:

Zabezpečenie pitného režimu detí – realizácia spočívala v ponuke čistej vody na triedach

Zabezpečenie vyváženosti spontánneho a intencionálneho učenia sa detí – sa uskutočňovali vzájomným prepájaním oboch oblastí v rámci realizácie edukačných aktivít, školských projektov v exteriéroch, interiéroch MŠ, blízkom okolí.

Zabezpečenie odpočinku, relaxácie pre deti v priebehu dňa – v rámci pobytu mali deti možnosť ranného dospávania, relaxu v rámci poobedného odpočinku, relaxačných činností.

Stanovenie a dodržiavanie činností zabezpečujúcich životosprávu detí-

Pevne stanovený čas

Od 8.40 hod  do 9.00 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, stolovanie, stravovanie – desiata /

Edukačná aktivita

   

Pevne stanovený čas

Obed

Od 11.30 hod  do  12.00 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, stravovanie – obed – stolovanie /

Rámcovo stanovený čas

Od 12.00 hod  do 14.15 hod

 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena/
 • Odpočinok, edukačná aktivita, pohybové a relaxačné cvičenia,
 • Hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita

 

b) voľno časové aktivity školy:

Výtvarný krúžoknavštevovalo ho 18 detí. Deti boli oboznámené a pracovali s rôznymi výtvarnými technikami-kreslili, maĺovali, experimentovali na rôznych formátoch, boli podporované v autentickom vyjadrovaní fantazijných predstáv. Deti reprezentovali MŚ na výtvarných súťažiach:

Okresná súťaž – Okresného úradu Topoľčany, odbor krízového riadenia. Téma: „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát. Úspešná bola I.Neméthyová

XXX. ročník celoslovenskej súťaže „Vesmír očami detí“

VIII. ročník celoslovenskej súťaže : „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“

XVIII. ročník medzinárodnej výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku pod záštitou predsedu TTSK. Ing. T.Mikuša PhD. – „Žitnoostrovské pastelky 2017.

XX. ročník celoslovenskej súťaže výtvarnej tvorby detí MŠ s medzinárodnou účasťou „Svet okolo nás“

XII. ročník výtvarnej súťaže : „ Dielo tvojich rúk“

Krúžok LEGO – DACTApracovalo v ňom 16 detí , oboznamovali sa so stavebnicou , s jej konštrukčnými možnosťami a rôznorodosťou, pri ktorej sa rozvíjala fantázia detí. Deti vytvárali tematické práce v nadväznosti na sviatky počas roka – Jeseň , Vianoce, zima, sviatky jari , voľná téma. Od jednoduchých stavieb prechádzali k náročným stavbám , trojrozmerným modelom a k väčším tematickým celkom , zároveň ich dopĺňali prírodninami, doplnkovým materiálom. Túto učebnú pomôcku sme využívali i počas výchovno – vzdelávacieho procesu. Výchovné a vzdelávacie pôsobenie na dieťa bolo rozdelené do 5 oblastí, ktoré sa navzájom prepájali:  telesný rozvoj, formovanie identity, rozvíjanie sociálnych vzťahov, rozvoj sebavyjadrovania, sociálne kompetencie v oblasti chápania seba. Hotové výrobky boli vystavované  na dostupnom mieste k dispozícii a nahliadnutiu rodičom.

Športový krúžok v tomto školskom roku v ňom pracovalo 13 detí. Krúžok bol určený deťom 4-5, 5-6 ročným. Primerane , nenásilne a profesionálne prostredníctvom hry uplatňovali pohyb ako základný prejav zdravého vývoja. Cvičenia boli zamerané na rozvoj rytmickej schopnosti, reakčnej, rovnováhovej, kinensteticko- diferenciačnej a na rozvoj priestorovej orientácie. Zúčastnili sa „Halových a Letných majstrovstiev okresu Topoľčany von Viacbojoch všestrannosti“ – naša MŠ získala 2 miesto.

Oboznamovanie sa s cudzím jazykom – spolupráca s Liam school

krúžok pracoval v počte 27 detí pod odborným vedením lektorky. Deti pracovali v dvoch skupinách ako začiatočníci a pokročilí.

 

c) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom, rodičom:

Spoločné aktivity s rodičmi v školskom roku -

uskutočňovanie aktivít sa realizovalo v súčinnosti s Plánom práce školy

Zabezpečenie konzultačno-poradenských služieb pre rodičov

Konzultačné hodiny pre rodičov:

riaditeľ materskej školy – 10.00 hod – 11.00 hod, 9.00 hod – 10.00 hod.

Zabezpečenie pedagogickej osvety pre rodičov –

Realizuje sa formou centrálnej nástenky MŠ, spoločných stretnutí s rodičmi, organizovaním spoločných konzultácií za účasti triedneho učiteľa, organizovaním stretnutí s odborníkmi

-          Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie

Zabezpečenie zdravotnej osvety pre rodičov –

-          Realizuje sa zabezpečovaním stretnutí s odborníkmi- besedy, poradenská činnosť – v rámci spolupráce s detským stomatológom, pediatrom podľa potreby

Zabezpečenie služieb špeciálneho pedagóga –

-          Podľa potreby a dopytu zo strany rodičov sa realizuje v rámci spolupráce so Súkromným integračným centrom.

 

d) vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú:

Zameranie a úroveň spolupráce s rodičmi-

V rámci spolupráce s rodičmi MŠ organizuje aktivity súvisiace s plnením úloh Škvp, podľa možností a dopytu využíva pomoc rodičov pri zabezpečovaní dozoru pri akciách, zvyšovaním úrovne materiálno- technického zabezpečovania

Zameranie a úroveň spolupráce s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie –

MŠ spolupracuje hlavne pri príprave detí pripravujúcich sa na povinnú školskú dochádzku formou realizácie testov školskej zrelosti, ich vyhodnocovania, konzultácií pre rodičov. MŠ využíva odborné znalosti zamestnancov CPPaP pri tvorbe Stimulačných programov pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Zameranie a úroveň spolupráce so základnou školou –

MŠ spolupracuje so ZŠ sv. Don Bosca – v rámci realizácie návštev 1.ročníkov, školského klubu, návštevy detských programov, výmeny skúseností medzi pedagógmi.

Zameranie a úroveň spolupráce so spoločenskými, kultúrnymi, zdravotníckymi a športovými inštitúciami –

MŠ spolupracuje pri realizácii aktivít, a využívaním ponúk z druhej strany s MsKS, MsÚ, ČK, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Klub dôchodcov, Stolnotenisový oddiel TO, Tribečská knižnica v Topoľčanoch.

Zameranie spočíva hlavne v obohatení ponuky akcií pre deti, ktoré súvisia s plnením úloh Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, a podieľajú sa na ich všestrannom harmonickom rozvoji.

 

 

28.09.2017                                                         Vypracovala: Mgr. Slavomíra Šeligová

Fotogaléria

prezrieť fotky

Zameranie školy

podrobnosti

Učebné osnovy

podrobnosti

Kontakty

 • Materská škola
 • Ľ. Fullu 2705/8
 • 955 03 Topoľčany

Kontakty

 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • 038 / 522 68 61
 • www.mslfullutopolcany.sk

Vytvorila digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk / www.mwshop.eu